Wydarzenia

Ucz się w dwóch językach równocześnie!

Informacje o naborze
do klas VII dwujęzycznych

w Szkole Podstawowej nr 6
im. Juliusza Słowackiego
w Sosnowcu

w roku szkolnym 2018/2019

I. Informacje ogólne

 1. Od 1 września 2018 r. planuje się utworzenie w Szkole Podstawowej nr 6 w Sosnowcu klas VII dwujęzycznych – zgodnie z art. 25 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe.
 2. Klasa dwujęzyczna to klasa, w której w nauczaniu posługujemy się dwoma językami: językiem polskim i językiem angielskim. Uczniowie mają zwiększoną liczbę godzin języka obcego – angielskiego (5 godzin w tygodniu).
 3. Dwa przedmioty nauczania prowadzone są  w języku polskim i języku angielskim (np. chemia, fizyka, matematyka, geografia – odnosząca się do geografii ogólnej, biologia, historia – odnosząca się do historii powszechnej) – wyboru przedmiotu dokonuje szkoła. Nauczanie prowadzą nauczyciele specjaliści posiadający pełne kwalifikacje do nauczania przedmiotu i języka angielskiego.
 4. Zgodnie z ramowym planem nauczania dla klasy VII szkoły podstawowej – uczniowie rozpoczynają obowiązkową naukę drugiego języka – język niemiecki (2 godziny w tygodniu).

II. Kryteria przyjęć do klasy  VII dwujęzycznej

 1. Do oddziałów dwujęzycznych w Szkole Podstawowej nr 6 w pierwszej kolejności przyjmowani będą uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6.
 2. W przypadku wolnych miejsc, do oddziałów dwujęzycznych mogą zostać przyjęci uczniowie, którzy nie są  uczniami tej szkoły, którzy przystąpili do postępowania rekrutacyjnego.
 3. Warunkiem przyjęcia do oddziału dwujęzycznego jest:
  • otrzymanie promocji do klasy VII;
  • uzyskanie pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzonego na warunkach ustalonych przez Radę Pedagogiczną.
 4. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższe warunki przyjęcia do oddziałów dwujęzycznych niż liczba wolnych miejsc, będą brane pod uwagę następujące kryteria:
  • wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w pkt. 1.b;
  • oceny na świadectwie ukończenia klasy VI szkoły podstawowej: z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego.
  • świadectwo ukończenia klasy VI z wyróżnieniem.
 5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych podczas rekrutacji, w dalszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę łącznie kryteria:
  • wielodzietność rodziny kandydata;
  • niepełnosprawność kandydata ;
  • niepełnosprawność  jednego, obojga  z rodziców lub rodzeństwa kandydata;
  • rodzina niepełna lub zastępcza kandydata.

III. Sprawdzian predyspozycji językowych

 1. Sprawdzian znajomości języka angielskiego będzie zawierał: test gramatyczny, reagowanie językowe, czytanie ze zrozumieniem oraz wypowiedź pisemną – zakres zgodny z podstawą programową dla szkoły podstawowej.
 2. Szczegółowe zasady rekrutacji wraz z terminarzem do klasy VII dwujęzycznej w Szkole Podstawowej nr 6 w roku szkolnym 2018/2019 zostaną podane w marcu 2018 roku na stronie internetowej szkoły  www.szkolap6.nazwa.pl w zakładce rekrutacja.